Unidentified Photos Album VI
Photo #119


Unidentified photo