Unidentified Photos Album VI
Photo #129


Unidentified photo
Detailed view of #128