Unidentified Photos Album VII
Photo #147


Unidentified photo