Unidentified Photos Album VII
Photo #148


Unidentified photo